O Royal Rangers

Royal Rangers v ČR z.s. je zapsaným spolkem se spisovou značkou L3377, vedeným u Krajského soudu v Ostravě a je součástí mezinárodní křesťanské organizace pro děti a mládež školního věku.

Přední hlídky Royal Rangers jsou pobočnými spolky a pracují ve všech krajích ČR.

Zlaté pravidlo RR zní: „Ve všem dělám druhým to, co chci, aby oni dělali mně“.
Naším cílem je děti a mladé lidi získat (pro dobrou věc) – vyzbrojit (do života) – vyslat (připravené žít aktivní a plnohodnotný život).

Historie Royal Rangers

Mezinárodní organizace Royal Rangers vznikla v 60. letech v USA s cílem pomoci mladým lidem najít skutečné životní hodnoty, vybudovat zdravý a pevný charakter a chránit je před negativními jevy. Program a metody práce, které pomáhají tento cíl naplňovat, používají dnes Royal Rangers po celém světě.

V roce 1992 se 12 vedoucích z České republiky zúčastnilo Národního výcvikového tábora Royal Rangers ve Švýcarsku. Program a způsob práce je natolik zaujal, že hned tentýž rok začali organizovat tábory a v následujícím roce 1993 uskutečnili první Národní výcvikový tábor v ČR. Royal Rangers v ČR fungoval nejdříve jako účelové zařízení Apoštolské církve a od roku 1996 jako občanské sdružení Royal Rangers v ČR. Od roku 2015 je zapsaným spolkem.

Royal Rangers v ČR je členem České rady dětí a mládeže, Royal Rangers Europe a Royal Rangers Internacional.

Cíl Royal Rangers

Program Royal Rangers je zaměřen na kvalitní trávení volného času a rozvíjí děti a mládež ve čtyřech oblastech života – fyzické, duševní, duchovní a sociální. Cílem je zdravý a rozhodný mladý člověk se správným žebříčkem hodnot, který je připraven zvládnout každou životní situaci, rozvíjet své nadání, prohlubovat své znalosti a zaujmout své místo ve společnosti se správným postojem k sobě i ostatním lidem.

Význam znaku RR charakterizuje oblasti a způsob naší práce.

Program je přizpůsoben věku a realizován podle individuálních potřeb a schopností dítěte. Je rozčleněn na čtyři hlavní témata:

  • život v přírodě – děti učíme tábořit, poznávat přírodu a chránit ji, pracovat s nářadím, s lanem a zacházet s ohněm,
  • zdraví – děti seznamujeme se základy bezpečnosti při sportu a pobytu přírodě, učíme je poskytovat první pomoc, klademe důraz na zdravý život bez závislostí,
  • vztahy – děti vedeme k úctě k člověku, autoritám, k pomoci slabším, k odpovědnosti a přátelství, ke spolupráci v týmu,
  • křesťanství – rozvíjíme vztah dětí k Bohu a povzbuzujeme je k jednání podle zlatého pravidla Royal Rangers.

Jak pracujeme?

Hlavní náplní naší činnosti jsou pravidelné schůzky, výlety, víkendovky, letní a zimní tábory, kulturní a sportovní akce a zájmové kroužky. Jsou otevřeny všem dětem, které se chtějí zapojit, bez rozdílu pohlaví, náboženského vyznání, či barvy pleti. Zároveň jsou otevřeny i pro neorganizované děti a mládež, tedy nečleny Royal Rangers.

S dětmi a mládeží pracujeme ve čtyřech věkových skupinách (jejich názvy odpovídají mezinárodní metodice Royal Rangers):

  • Ranger Kids (6 – 8 let),
  • Discovery Rangers (9 – 11 let),
  • Adventure Rangers (12 – 14 let),
  • Expedition Rangers (15 – 17 let).

Vychováváme a rozvíjíme tak děti a mládež v širokém věkovém spektru od předškolního věku až do dospělosti.

V roce 2016 pracujeme v 60 předních hlídkách s 1 300 členy.

Aktuální a konkrétnější informace najdete ve zveřejněných Výročních zprávách.

Táborové základny Royal Rangers v ČR

Provozujeme několik táborových základen, kde organizujeme letní tábory, víkendové pobyty a školení pro vedoucí.
Přehled a kontaky najdete zde.